Browse Source

Translated using Weblate (Vietnamese)

Currently translated at 5.7% (18 of 313 strings)

Translation: FluffyChat/Translations-New
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/fluffychat/translations-new/vi/
yiffed
Đức Tuấn Hoàng 7 months ago
committed by Hosted Weblate
parent
commit
dae5b687b6
No known key found for this signature in database GPG Key ID: A3FAAA06E6569B4C
  1. 99
      lib/l10n/intl_vi.arb

99
lib/l10n/intl_vi.arb

@ -1 +1,98 @@
{}
{
"blockDevice": "Thiết bị bị chặn",
"@blockDevice": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"askSSSSCache": "Vui lòng nhập cụm mật khẩu hoặc khóa khôi phục để lưu khóa vào bộ nhớ cache.",
"@askSSSSCache": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"areYouSure": "Bạn chắc chứ?",
"@areYouSure": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"areGuestsAllowedToJoin": "Khách vãng lai có được tham gia không",
"@areGuestsAllowedToJoin": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"archivedRoom": "Phòng hội thảo đã lưu trữ",
"@archivedRoom": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"archive": "Lưu trữ",
"@archive": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"anyoneCanJoin": "Mọi người đều có thể gia nhập",
"@anyoneCanJoin": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"answeredTheCall": "{senderName} đã trả lời cuộc gọi",
"@answeredTheCall": {
"type": "text",
"placeholders": {
"senderName": {}
}
},
"alreadyHaveAnAccount": "Bạn đã có tài khoản?",
"@alreadyHaveAnAccount": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"alias": "bí danh",
"@alias": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"admin": "Quản trị viên",
"@admin": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"addGroupDescription": "Thêm mô tả cho nhóm",
"@addGroupDescription": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"activatedEndToEndEncryption": "{username} đã kích hoạt mã hóa đầu cuối 2 chiều",
"@activatedEndToEndEncryption": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"accountInformation": "Thông tin tài khoản",
"@accountInformation": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"account": "Tài khoản",
"@account": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"acceptedTheInvitation": "{username} đã đồng ý lời mời",
"@acceptedTheInvitation": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"accept": "Đồng ý",
"@accept": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"about": "Giới thiệu",
"@about": {
"type": "text",
"placeholders": {}
}
}
Loading…
Cancel
Save